صفحه اصلي > نمونه سوالات
کاربرگ 101 : سهمیه شاغل 6
کاربرگ 102 : تایید معدل برای دانشآموزانی که گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه برای آنان صادر نشده است 7
کاربرگ 103 : تایید معدل برای دانشآموختگان و دانشجویان نیمسال آخر متقاضی شرکت در پذیرش 8
کاربرگ 104 : تعهد برای پذیرفتهشدگان دارای مغایرت، سال تحصیلی - - -- 13 9
کاربرگ 105 : تایید معدل داوطلبان رتبه اول دوره کاردانی جهت شرکت در پذیرش برگزیدگان علمی 10
کاربرگ 106 : تایید تراز معدل مقطع کاردانی دانشجویان نمونه کشوری جهت استفاده از تسهیلات پذیرش دانشجو 11
کاربرگ 107 : مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان پذیرش برگزیدگان علمی )پذیرش غیر متمرکز( 12
کاربرگ 108 : پیشنویس تقاضانامه ثبتنام در پذیرش برگزیدگان علمی 14
کاربرگ 109 : پیش ثبتنام پذیرفتهشدگان کاردانی / کارشناسی 15
کاربرگ 110 : تعهد نامه 16
ادامه کاربرگ 110 : تعهد نامه 17
کاربرگ 111 : دستورالعمل تشکیل پرونده آموزشی دانشجویان کلیه مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه 18
کاربرگ 112 :روکش پرونده آموزشی مقطع مهندسی فناوری ارشد و کارشناسی حرفهای ارشد 19
کاربرگ 113 : روکش پرونده آموزشی مقطع مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای 20
کاربرگ 114 : روکش پرونده آموزشی مقطع کاردانی فنی و کاردانی حرفهای 21
کاربرگ 201 : انصراف از تحصیل 22
ادامه کاربرگ 201 : انصراف از تحصیل 23
ادامه کاربرگ 201 : انصراف از تحصیل 24
کاربرگ 202 : درخواست معافیت تحصیلی 25
کاربرگ 203 : درخواست تجدید نظر نمره
کاربرگ 204 : حذف درس/ ترم 27
کاربرگ 205 : تعهدنامه دانشجویان یك ترم مشروط
کاربرگ 206 : ابلاغیه محروم از تحصیل 29
کاربرگ 207 : اخطار دانشجویان مشروطی 30
کاربرگ 208 : اخطار عدم مراجعه به مرکز آموزش جهت ثبت نام و انتخاب واحد 31
کاربرگ 209 : استشهاد محلی 32
کاربرگ 210 : درخواست معادلسازی دروس 33
کاربرگ 211 : گواهی اشتغال به تحصیل 34
کاربرگ های درس کاربینی ) 212 ) 35
کاربرگ) 1 - 212 (: تفاهمنامه همکاری آموزشی 35
کاربرگ) 2 - 212 (: تعهد کاربین 37
کاربرگ) 3 - 212 (: ارزشیابی تحقق اهداف درس کاربینی 38
کاربرگ) 4 - 212 (: گزارش کاربینی 39
کاربرگ های کارورزی) 213 ) 42
کاربرگ ) 1 - 213 (: معرفی به کارورزی 43
کاربرگ ) 2 - 213 (: گزارش پیشرفت هفتگی 44
کاربرگ ) 3 - 213 (:گزارش پیشرفت ماهانه 45
کاربرگ) 4 - 213 (: ارزیابی نهایی کارورز توسط مربی 46
کاربرگ) 5 - 213 (: ارزیابی نهایی کارورز توسط مدرس 47
کاربرگ) 6 - 213 (: ارزیابی نهایی کارورز 48
کاربرگ های دبیرخانه شورای بررسی موارد خاص 49
کاربرگ 214 : انتقال توام با تغییر رشته 49
کاربرگ 215 : تغییررشته در مقطع کاردانی یا تغییر گرایش در مقطع کارشناسی 50
کاربرگ 216 : افزایش سنوات تحصیل/ بازگشت به تحصیل 51
کاربرگ 217 : ابلاغیه مدرسان 52
کاربرگ ) 2 - 218 (: کاربرگ ضوابط آموزشی )نسخه مخصوص پرونده آموزشی( 57
کاربرگ 219 : خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو 60
کاربرگ 220 : انتقال در صورت عدم حد نصاب )از سایر استان ها به استان تهران و بین مراکز استان تهران( 63
کاربرگ 221 : انتقال توام با تغییر رشته در صورت عدم حد نصاب رشته )از سایر استان ها به استان تهران و بین مراکز استان تهران(
کاربرگ 222 : درخواست صدور مجوز ثبتنام و انتخاب واحد با تاخیر 65
ادامه کاربرگ 222 : درخواست صدور مجوز ثبتنام و انتخاب واحد با تاخیر 66
کاربرگ 223 : درخواست مرخصی تحصیلی 67
کاربرگ 224 : تسویه حساب 68
کاربرگ 225 : تسویه حساب 70
کاربرگ 226 : تسویه حساب 71
کاربرگ 227 : روکش پرونده مربوط به کمیسیون بررسی موارد خاص 72
کاربرگ 228 : روکش پرونده مربوط به شورای آموزشی استان 73
کاربرگ 229 : روکش پرونده مربوط به شورای آموزشی مرکز 74
کاربرگ 230 : صورتجلسه شماره شورای آموزشی مرکزآموزش 75
کاربرگ 231 : صورتجلسه شماره شورای آموزشی واحد استان 76
کاربرگ 234 : روکش پاکت امتحانی 77
کاربرگ 232 : لیست حضور و غیاب دانشجویان 78
کاربرگ 233 : کارنامه کل 79
کاربرگ 236 : طراحی سوالات امتحان 81
کاربرگ 237 : پاسخنامه امتحانی 82
کاربرگ 238 : صورتجلسه امتحان 84
کاربرگ 239 : صورتجلسه فك پلمپ بسته حاوی سوالات امتحانی 85
کاربرگ 301 : درخواست انتقال و میهمان از سایر استان ها به استان تهران 86
ادامه کاربرگ 301 : درخواست انتقال و میهمان از سایر استان ها به استان تهران 87
کاربرگ 302 : درخواست انتقال و میهمان از استان تهران به سایر استان ها 88
ادامه کاربرگ 302 : درخواست انتقال و میهمان از استان تهران به سایر استان ها 89
کاربرگ 303 : درخواست انتقال و میهمان در سایر استان ها، به غیر از استان تهران 90
ادامه کاربرگ 303 : درخواست انتقال و میهمان در سایر استان ها، به غیر از استان تهران 91
کاربرگ 304 : درخواست انتقال و میهمان در مراکز داخل استان تهران 92
کاربرگ 305 : درخواست انتقال و میهمان در مراکز داخل استان )بجز استان تهران( 93
ادامه کاربرگ 305 : درخواست انتقال و میهمان در مراکز داخل استان )بجز استان تهران( 94
کاربرگ 306 : درخواست کد شناسه و کاربری اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان 95
کاربرگ 307 : اطلاعات سالنهای غذاخوری مرکز/ مؤسسه آموزش علمی کاربردی متقاضی سهمیه ارزاق دانشجوئی 96
کاربرگ 308 : اظهارنامه وام دانشجویی 97
کاربرگ 501 : روکش پرونده دانشآموختگان کاردانی ترمی/ پودمانی 98
کاربرگ 502 : روکش پرونده دانشآموختگان کارشناسی ناپیوسته ترمی/ پودمانی 99
کاربرگ 504 : درخواست صدور دانشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی - 101
کاربرگ 505 :روکش پرونده دانشآموختگان دورههای مهندسی فناوری ارشد و کارشناسی حرفهای ارشد 102
نمونه سوالات
جهت دريافت خلاصه جزوه شناخت هنر معاصر اسلامی اينــــجا کليک کنيد
جهت دريافت خلاصه جزوه نقوش سنتي اينـــــجا کليک کنيد
جهت دریافت جزوه اصول روابط عمومي استاد غريب اینجا کلیک کنید
جهت دريافت فرم مخصوص معرفي اساتيد اينجا کليک کنيد
جهت دریافت جزوه مبانی جامعه شناسی استاد غریب اینجا کلیک کنید
جهت دریافت جزوه مردم شناسی استاد خسروی اینجا کلیک کنید
جهت دریافت جزوه حقوق شهروندی استاد غریب اینجــــــا کلیک کنید
بازگشت